iDEAL

KvK-nummer: 57240132

btw identificatienummer: NL002014950B61

Algemene Voorwaarden van parkietenhuis, gevestigd te Oostvoorne aan de Dalweg 19a

Versie geldig vanaf 01-03-2013.

1. algemeen.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van parkietenhuis. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.parkietenhuis.nl . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Parkietenhuis behoudt zich het recht voor haar leverings en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derde niet door parkietenhuis erkend.

1.4 Parkietenhuis garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Parkietenhuis garandeert dat producten die een houdbaarheidsdatum bevatten minimaal nog drie maanden houdbaar zijn. Tevens adviseren wij om voor maximaal drie maanden voer in te kopen.

1.6 Parkietenhuis leverd alleen producten die niet voor menselijke consumptie bedoeld zijn.

2. Levering.

2.1 Levering vind plaats zolang de voorraad strekt, en alleen na betaling.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal parkietenhuis bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er is om andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van parkietenhuis zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door parkietenhuis geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen.

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 9% btw of 21% btw.

4. Zichttermijn, herroepingsrecht.

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan parkietenhuis heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij parkietenhuis. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de orginele verpakking inclusief accessoires en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van het lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt parkietenhuis er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

* Goederen die volgens specificatie van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

* Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

* Goederen die nog een tenminste houdbaar tot datum hebben die langer is als drie maanden. (zie punt 1.5)

5. Gegevensbeheer.

5.1 Indien u een bestelling plaats bij parkietenhuis, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van parkietenhuis.

5.2 Parkietenhuis respecteerd de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Parkietenhuis maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit.

6.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugedlijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddelijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan parkietenhuis) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan parkietenhuis. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de orginele verpakking (inclusief bijbehorende accessoires) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door parkietenhuis gegrond worden, zal parkietenhuis naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met indien verstande dat de aansprakelijkheid van parkietenhuis en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van parkietenhuis voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens parkietenhuis in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken. C) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van parkietenhuis en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden parkietenhuis slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van parkietenhuis gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.4 Parkietenhuis kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had horen te begrijpen dat de aanbieding, dan wel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvulling, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst.

8.1 Een overeenkomst tussen parkietenhuis en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door parkietenhuis op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Parkietnhuis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties.

9.1 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc.; o.a gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van parkietenhuis gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht.

10.1 Parkietenhuis is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storing in het Internet, storing in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van parkietenhuis alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Parkietenhuis behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is parkietenhuis gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien parkietenhuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betroft het een afzonderlijk contract is. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid.

11.1 Parkietenhuis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.